ตรวจสอบสิทธิ์รักษาพยาบาล  

qrcode 1

   

muang22020222

   

เข้าระบบ  

   
   

ประเมินการบริหารประสิทธิภาพ Total Performance Score ปี 2564

   

สถานการณ์การเงินการคลัง จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2563

1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
   

ระบบรายงานสำหรับหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

news1535616263.88d264a2

   
   
   

คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564

44444

   

prakan

 

หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ


sa2นางสาวสุทิศา  อาภาเภสัช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

 

 

นายหทัยวุฒิ  ลำเทียน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายอนิวัฒน์  จันทร์แสตมป์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


นายเทอดภูมิ  แสงทอง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางอัญชลี  สิกธรรม
นักวิชาการเงินและบัญชี

lek1

นางพันธุ์ทอง  ทัศนพันธุ์
นักวิชาการพัสดุ

  

 

 

โทรศัพท์ 035-454069-76 ต่อ 315,316

โทรสาร 035-454067

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. กลุ่มงานประกันสุขภาพ 

สถานที่ตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (ในจังหวัดที่เกิดเหตุ) หรือ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เขต 13 กรุงเทพมหานคร (กรณีเหตุเกิดใน กทม.)
ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มมที่ "สายด่วน สปสช. 1330"

หมวดหมู่รอง

   

แอฟพลิเคชั่น สปสช.  

ภาพหน้าปก

   
© กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี