ประเมินการบริหารประสิทธิภาพ Total Performance Score ปี 2564

   

 

หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ


sa2นางสาวสุทิศา  อาภาเภสัช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

 

 

นายหทัยวุฒิ  ลำเทียน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายอนิวัฒน์  จันทร์แสตมป์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


นายเทอดภูมิ  แสงทอง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางอัญชลี  สิกธรรม
นักวิชาการเงินและบัญชี

lek1

นางพันธุ์ทอง  ทัศนพันธุ์
นักวิชาการพัสดุ

  

 

 

   

แอฟพลิเคชั่น สปสช.  

ภาพหน้าปก

   
© กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี