รูปภาพกิจกรรม

   

สถิติผู้ใช้งาน  

039557
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
6
54
614
38075
3196
3281
39557

Your IP: 3.235.108.188
2021-02-27 01:07
   

วิสัยทัศน์

      สาธารณสุขสุพรรณบุรี เป็นเครือข่ายชั้นนำระดับภาคในการดูแลประชาชนให้มีสุขภาพดี ในปี 2562

พันธกิจ

      1. สร้างความเข้มแข็งและเชื่อมโยงเครือข่ายสุขภาพทุกระดับ

      2. บริหารจัดการระบบบริการ และระบบสนับสนุนด้านสุขภาพ

      3. ส่งเสริมวิถีแห่งสุขภาวะ เพื่อลดโรคและปัญหาสุขภาพ

เป้าประสงค์หลัก

      อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด ไม่น้อยกว่า 76 ปี

ประเด็นยุทธศาสตร์

      1.พัฒนาเครือข่ายสุขภาพให้มีความเข้มแข็งและเชื่มอโยงทุกระดับ

      2.พัฒนาระบบบริการและระบบสนับสนุนด้านสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน

      3.มุ่งเน้นการพัฒนาสุขภาพทุกกลุ่มวัย

   

หัวหน้ากลุ่มงานฯ  

ภญ.อุ่นเรือน  เจริญสวัสดิ์

ตำแหน่ง  เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

และเภสัชสาธารณสุข