^ กลับไปข้างบน

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

คุณกำลังอยู่ที่

Vinaora Visitors Counter

088932
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
96
114
862
87550
1931
3885
88932

Your IP: 3.227.2.109
Server Time: 2019-10-18 14:18:01

ตัวชี้วัด คบส. ปี 2556

ตัวชี้วัดระดับกระทรวง
1. ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด (เท่ากับ 91)
2. ร้อยละของสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด (เท่ากับ 92)
3. ร้อยละของผู้ประกอบการอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย ได้รับอนุญาตตามเกณฑ์ Primary GMP (ไม่น้อยกว่า 70 ของผู้มายื่นขออนุญาต)
4. ร้อยละของสถานพยาบาลเอกชน/สถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้คุณภาพมาตรฐานตามกฎหมาย (ไม่น้อยกว่า 90)
5. การบริหารยาและเวชภัณฑ์ (ต้นทุนค่ายาและค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์เฉลี่ยลดลง (ร้อยละ 10)

ตัวชี้วัดระดับกรม
1. ร้อยละของเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน ณ สถานที่ผลิต/สถานที่จำหน่าย ผ่านมาตรฐานตามประกาศฯ กำหนด (20 - 40 ppm) (ร้อยละ 70)
2. ร้อยละของนมโรงเรียน ณ สถานที่ผลิตมีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศ (ร้อยละ 95)
3. ร้อยละของสถานที่ผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวได้รับการตรวจตามเกณฑ์ GMP (ร้อยละ 100)
4. ร้อยละของผลิตภัณฑ์เส้นก๋วยเตี๋ยว ณ สถานที่ผลิตมีปริมาณวัตถุกันเสียมีปริมาณวัตถุกันเสียเป็นไปตามประกาศฯ (ร้อยละ 85)
5. ร้อยละของร้านขายยาไม่พบการขายยาอันตราย/ยาควบคุมพิเศษในขณะที่เภสัชไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ (ร้อยละ 60)
6. ร้อยละของร้านขายยาที่ไม่พบข้อบกพร่องด้านการจำหน่ายยากลุ่มเสี่ยง (ร้อยละ 80)
7. ร้อยละสถานศึกษาในจังหวัดที่ดำเนินกิจกรรม อย.น้อย
    - โรงเรียนมัธยมศึกษา (ร้อยละ 70)
    - โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส (ร้อยละ 70)
    - โรงเรียนประถมศึกษา (ร้อยละ 15)
8. ร้อยละสถานศึกษาในจังหวัดที่ดำเนินกิจกรรม อย.น้อย ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย ในระดับดีขึ้นไป (ร้อยละ 30)
9. ร้อยละของเครื่องสำอางที่วางจำหน่ายเป็นเครื่องสำอางที่ถูกต้อง (ร้อยละ 80)
10. ร้อยละของสถานประกอบการวัตถุเสพติดดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย (ร้อยละ 97)
11. ร้อยละผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ 91)
12. ร้อยละสถานที่ผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนประเภทอาหารดำิเนินการถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ 80)
13 ร้อยละของ รพ.สต. ที่ดำเนินงาน คบส.ตามเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ 60)
14. ร้อยละของเทศบาลที่มีการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ 40)

ตัวชี้วัดโครางการพิเศษ
1. ตัวชี้วัดอาหารปลอดภัยเพื่อลดโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2. ตัวชี้วัดระดับความเร็จของการดำเนินการงานอาหารปลอดภัยเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (Safer Food for Better Health)

                                               @@@@@@@@@@@

 

fda  gomwet   nongLogo pharm