กฎหมายในความรับผิดชอบ

LAZARBAR
  1.พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510
  2.พระราชบัญญัติวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518
  3.พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522
  4.พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
  
5.พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ.2551
  6.พระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ.2533
  7.พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535
  8.พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ.2535
  9.พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541
10.พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542
                 
LAZARBAR