บุคลากร

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

พอน

นางอุ่นเรือน  เจริญสวัสดิ์
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

 

003 006

นางสาวณัฏฐ์อริญ  เดชะศิริพงษ์
เภสัชกรชำนาญการ

นางสาวณัฎฐิญา ไชยวงศ์
เภสัชกรชำนาญการ
untitled

007

นายลิขิต  บุญเกิด
เภสัชกรปฏิบัติการ
นายไผ่  ตั้งธรรมนิยม
เภสัชกรปฏิบัติการ
k IMG-00941
นายณัฐกิตติ์  แดงติ๊บ
เภสัชกรปฏิบัติการ
นางสาวรติยา  จันทวี
เภสัชกรปฏิบัติการ
 005 004 

นางสาวเนตรพิรุณ  วัฒนพงศ์ศิริ
เภสัชกรปฏิบัติการ

นางสาวณิชนันท์  เอื้อปัญจะสินธุ์
เภสัชกรปฏิบัติการ

001 Jme1
นางสาวไขแสง  โพธิ์แก้ว
จพ.สาธารณสุขชุมชนชำนาญงาน
นาง วันทิพย์  ตุ้มสุวรรณ
จพ.เภสัชกรรมชำนาญงาน
kea1 002
นางสาวภภัสสร ศรีสวย
จพ.เภสัชกรรมชำนาญงาน
นางสุประวีณ์  โพธิ์น้อย
นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ
ao  009
นายสถิตพงศ์ อรรถีโภค
จพ.เภสัชกรรมชำนาญงาน

 นางสาวชิดชนก  กางกั้น
เจ้าหน้าที่ศูนย์ผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ

30