^ กลับไปข้างบน

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

คุณกำลังอยู่ที่

Vinaora Visitors Counter

088927
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
91
114
857
87550
1926
3885
88927

Your IP: 3.227.2.109
Server Time: 2019-10-18 14:04:10

บทบาทหน้าที่

1. งานแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณของงานคุ้มครองผู้บริโภค
     -  การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ งานคุ้มครองผู้บริโภคในระดับจังหวัด
     -  การจัดทำคำของบประมาณในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สาธารณสุข ในระดับจังหวัด


2. งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
     -  การจัดทำแผนปฏิบัติการ/แผนการเก็บตัวอย่างฯ ประจำปี
     -  จัดประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานฯ ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในระดับอำเภอ
     -  การดำเนินกิจกรรมตามโครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขและงานโครงการพิเศษ

 

3. งานพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งตาม พรบ./พรก. ต่างๆ ทั้งหมด 10 ฉบับ
     -  การควบคุม กำกับ ดูแล บังคับใช้กฎหมายกับสถานประกอบการต่างๆ
     -  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินคดีตามกฎหมาย
     -  งานส่งเสริม แนะนำ สถานประกอบการในการพัฒนากรรมวิธีการผลิต

 

4. งานตรวจสอบเฝ้าระวัง
     -  ตรวจสอบสถานที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพเป็นประจำทุกปี
     -  เฝ้าระวังและสุ่มเก็บ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพตามแผนเก็บตัวอย่างประจำปีเพื่อตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยในการบริโภค
     -  ตรวจสอบฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพที่วางจำหน่ายในท้องตลาด
     -  ตรวจสอบการโฆษณาทางสื่อโฆษณาต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์  วิทยุ ฯลฯ
     -  ตรวจสอบและควบคุมการประกอบโรคศิลปะ
     -  ตรวจสอบสถานพยาบาลเอกชน
     -  ตรวจสอบรถเร่  คนขายยาเร่  สิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่

 

5. งานทะเบียนใบอนุญาต
     -  ให้คำปรึกษาแนะนำผู้ประกอบการก่อนยื่นเรื่องขออนุญาต
     -  รับเอกสารคำขอ  ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนเบื้องต้น
     -  พิจารณาความถูกต้องทางวิชาการและข้อกฎหมายของเอกสารที่ยื่นมา
     -  เสนอผู้บังคับบัญชา  ขออนุมัติออกตรวจสถานที่
     -  ออกตรวจสถานที่ประกอบการขออนุญาต
     -  จัดทำบันทึกและใบอนุญาตเพื่อเสนออนุญาต
     -  ตรวจสอบความถูกต้องของบันทึกและเสนอผู้มีอำนาจลงนามอนุญาต
     -  ตรวจสอบความถูกต้องในใบอนุญาตที่ลงนาม
     -  จัดทำหนังสือถึงผู้ขออนุญาตให้มารับใบอนุญาต
     -  จ่ายใบอนุญาตและให้ผู้ขออนุญาตชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและลงทะเบียนคุม
     -  งานต่ออายุใบอนุญาต
     -  งานออกใบแทนใบอนุญาตกรณีผู้ขออนุญาตทำสูญหายหรือถูกทำลายจนสูญเสียสาระสำคัญในใบอนุญาต
     -  งานเปลี่ยนแปลงแก้ไขใบอนุญาต
     -  งานยกเลิกใบอนุญาต
     -  งานจัดทำทะเบียนสถิติข้อมูลและประเมินผล

 

6. งานประสานรัฐและท้องถิ่น
     -  งานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน ตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง
     -  งานถ่ายโอนมอบอำนาจภารกิจงาน คบส.สู่ท้องถิ่น

 

7. งานกิจกรรมพิเศษ
     -  งานสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล "หนึ่งตำบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์"
     -  งานสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล "โครงการอาหารปลอดภัย"

 

8. งานส่งเสริมสนับสนุนวิชาการ
     -   งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารวิชาการและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
     -   งานส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ

     -   งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานโครงการต่างๆของกลุ่มงานและของกระทรวงสาธารณสุขฃ

     -   งานเสริมสร้างศักยภาพผู้บริโภค ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขในระดับต่างๆ
     -   งานพัฒนาบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ประกอบการ กลุ่มชมรมต่างๆ
     -   งานให้คำปรึกษาแนะนำผู้ประกอบการหรือเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นๆ
     -   งานนิเทศหน่วยงานสาธารณสุขในระดับรอง

 

9. งานบริหารเวชภัณฑ์
     -    การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์ในระดับจังหวัดชุดต่างๆ
     -    การควบคุม กำกับ การบริหารเวชภัณฑ์ให้เป็นไปตามนโยบายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
     -    การจัดทำบัญชียาและเวชภัณฑ์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสถานีอนามัย
     -    การจัดหาเวชภัณฑ์ร่วมกันในระดับจังหวัด

 

10. งานจัดซื้อ
     -    การจัดทำแผนการใช้และการจัดซื้อเวชภัณฑ์
     -    การจัดซื้อเวชภัณฑ์โดยวิธีต่างๆ ตามระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
     -    การจัดซื้อเวชภัณฑ์ตามโครงการของกระทรวงสาธารณสุข

 

11. งานคลังยาและเวชภัณฑ์
     -    รับ –  จ่าย ยาและเวชภัณฑ์
     -    ควบคุมการเก็บรักษายาและเวชภัณฑ์ให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสมเป็นระเบียบ
     -    จัดทำเอกสาร  บัญชีควบคุมการ รับ / เบิก – จ่ายเวชภัณฑ์และมีการตรวจสอบความถูก ต้องเป็นประจำทุกปี  อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

 

12. งานวิชาการเภสัชกรรม
     -    อาจารย์พิเศษประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในระดับจังหวัดของนิสิต/นักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยของรัฐทุกแห่ง
     -    อาจารย์พิเศษวิชาเภสัชวิทยา/วิชาเภสัชวิทยาพื้นฐาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี  และวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร สุพรรณบุรี
     -    จัดอบรมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานให้แก่เภสัชกรที่ปฏิบัติงานในจังหวัดสุพรรณบุรี
     -    การให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลข่าวสารด้านยา

                           22

 

fda  gomwet   nongLogo pharm