ผู้รับผิดชอบดูแล พรบ.อาหาร 

 

นายไผ่ ตั้งธรรมนิยม

เภสัชกรปฏิบัติการ

นายสถิตพงศ์ อรรถีโภค

 จพ.เภสัชกรรมชำนาญงาน

นายอับดุล วาแม

เภสัชกรปฏิบัติการ

 

 งานที่เกี่ยวข้อง

 

  • ควบคุม กำกับ ดูแล บังคับใช้กฎหมายกับสถานประกอบการต่างๆ
  • รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินคดีตามกฎหมาย
  • ให้คำปรึกษาแนะนำผู้ประกอบการก่อนยื่นเรื่องขออนุญาตผลิตอาหาร
  • ออกตรวจสถานที่ประกอบการขออนุญาตผลิตอาหาร
  • เฝ้าระวังและสุ่มเก็บ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารตามแผนเก็บตัวอย่างประจำปีเพื่อตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยในการบริโภค
  • ตรวจสอบฉลากผลิตภัณฑ์อาหารที่วางจำหน่ายในท้องตลาด
  • ตรวจสอบการโฆษณาต่างๆเกี่ยวกับอาหารในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

 

คู่มือสำหรับประชาชน และแบบตรวจสอบคำขอในการยื่นขออนุญาต

 

   

  

 

 

   

หัวหน้ากลุ่มงานฯ  

ภญ.อุ่นเรือน  เจริญสวัสดิ์

ตำแหน่ง  เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

และเภสัชสาธารณสุข