ตัวอย่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล……… / เทศบัญญัติเทศบาล ............... เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท การผลิตน้ำดื่มจากเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ พ.ศ. ........

ตัวอย่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล……… / เทศบัญญัติเทศบาล ............... เรื่อง   การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท การผลิตน้ำดื่มจากเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ พ.ศ.   ........