อย. ทำข้อตกลง (MOU) ร่วม สป.สธ. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการปฏิบัติงานด่านอาหารและยาทั่วประเทศ

อย. ทำข้อตกลง (MOU) ร่วม สป.สธ.เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการปฏิบัติงานด่านอาหารและยาทั่วประเทศ