คุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อร่วมวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2558

คุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อร่วมวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2558