กลุ่มงานทันตสาธารณสุข

เลขที่ 78 หมู่ 4 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000

โทรศัพท์ (Tel) 035-454069-76  ต่อ 105, 106

โทรสาร (Fax) 035-454067      

email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.