บุคลากรกลุ่มงานทันตสาธารณสุข

 

 

aa

ทพญ.ศศิธร  บุญมี

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ

(หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข)

  

cc

นางอุษา  เลิศปฏิภานพงษ์

จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน

dd

นางเกศินี  ทองบุตรดี

จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน

ee

นางพจณา  เทพมังกร

จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน 

 

 ff
นางอัญชลี  สิกธรรม

นักวิชาการพัสดุ