หัวหน้างานควบคุมโรคติดต่อ  

 

1234

นายถิรวัฒน์  พิมลไพศาล

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

 

   

ระบบบริหารข้อมูลต่าง ๆ  

 WM

   

โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola)

รายละเอียด

 

ภาพการซ้อมแผนเตรียมความพร้อม กรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา

วันที่ 19 กันยายน 2557 

ebola1 

  ..........................................................................................................................................................

bu24แนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวังสอบสวนป้องกันควบคุมโรคEbola 2557 

สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

1   

  ..........................................................................................................................................................

 bu24Ebola  สำนักระบาดวิทยา  

 ..........................................................................................................................................................

bu24โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola)   

1.คำแนะนำประชาชน เรื่่องการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า

 

2.คำแนะนำในการเตรียมตัวสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ สำนักโรคติดต่อทั่วไป

3.แนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกันและควบคุมโรคอีโบลา  

 

4.บทความพิเศษ เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

5.บันทึกข้อความแจ้งเตือนการป้องกันโรค

6.รายงานสถานการณ์ระบาดของโรคไข้เลือดออกEbola ในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก25กค57

 ..........................................................................................................................................................

bu24War Room Ebola"  วันที่4 สิงหาคม2557  

   bu07  Powerpoint 25570804warroom-Ebola 

     bu07Powerpoint 25570804warroom-flood  

 ...........................................................................................................................................................bu24โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola)สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่

        1. ลักษณะโรค 
        2. อาการของ และ ระยะฟักตัว 
        3. การวินิจฉัยโรค 
        4. การรักษา 
        5. แหล่งรังโรค 
        6. วิธีการแพร่โรค 
        7. ระยะติดต่อของโรค 
        8. มาตรการป้องกันโรค 
        9. มาตรการควบคุมการระบาด 
       10. คำแนะนำประชาชน เรื่อง การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา 

       11. คำแนะนำในการเตรียมตัวสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ:สำนักโรคติดต่อทั่วไป 

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม 

 

   

กิจกรรมต่าง ๆ  

   

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

logoraban

   

สถิติการเข้าใช้งาน  

ผู้ชม
5
เนื้อหา
116
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
63127
   
© งานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ึ78 หมู่ 4 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ึ72000 โทร 035-454069-76 ต่อ 207 , 208