อำนาจหน้าที่

Written by Super User. Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

อำนาจหน้าที่

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2545 และกฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 19 ตอนที่ 103 ก. (เล่มที่ 3) วันที่ 9 ตุลาคม 2545 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขไว้ ดังนี้
 

1.

จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่
 

2.

ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่
 

3.

กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
 

4.

ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

พิมพ์