วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยมองค์กร

vision 

พันธกิจ

1.พัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบผสมผสานอย่างมีคุณภาพ

2. บริหารระบบสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

3. เพิ่มสมรรถนะบุคลากรด้านสุขภาพของเครือข่าย

4. เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายในการพัฒนาระบบสุขภาพ

5. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านสาธารณสุข

6. บริหารการเงินการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ

7. สนับสนุนด้านวิชาการ นวัตกรรม และการวิจัย   

ค่านิยมร่วม UTHONG

       U   =   UNITY (ความเป็นเอกภาพขององค์กร)

       T   =   TEAM WORK (การทำงานเป็นทีม)

       H =    HUMANIZED HEALTH CARE (การบริการด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์)

       O   =   LEARNING ORGANIZATION (ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้)

       N   =   NETWORK   (การสร้างภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพ)

       G   =   GOOD GOVERNANCE (การบริหารองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล)

 

 

 

 

 

พิมพ์ อีเมล

moph                        

      gis      1598365066914   12  tdga     HDC