เครือข่ายรพ.สต.อำเภออู่ทอง

08292 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอู่ทอง (บ้านโคก)
08293 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อปั้น ตำบลสระยายโสม
08294 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระยายโสม
08295 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังหลุมพอง ตำบลจรเข้สามพัน
08296 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจรเข้สามพัน
08297 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอน
08298 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยุ้งทะลาย
08299 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนมะเกลือ
08300 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหิน ตำบลหนองโอ่ง
08301 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโอ่ง
08302 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนคา
08303 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่งพรานอินทร์ ตำบลดอนคา
08304 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขามเหนือ ตำบลพลับพลาไชย
08305 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลับพลาไชย
08306 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาทอก ต.พลับพลาไชย
08307 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจร้าใหม่ ตำบลบ้านโข้ง
08308 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโข้ง
08309 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจดีย์
08310 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองข้าวงาย ต.สระพังลาน
08311 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระพังลาน
08312 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองชะโด ตำบลกระจัน
08313 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกระจัน ตำบลกระจัน

พิมพ์ อีเมล

moph                        

      gis      1598365066914   12  tdga     HDC