บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขอำเภออู่ทอง

1

นายคำรณ ครื้นน้ำใจ

สาธารณสุขอำเภออู่ทอง

 

 pb

 นายพีระศักดิ์ ตระกูลชาวท่าโขลง

ผู้ข่วยสาธารณสุขอำเภออู่ทอง(บริหาร)

peerasak5c@gmail.com

py 

นายพยงค์ ศรีเจริญ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

payong_sr@yahoo.com

 pom

น.ส.ปิณฑิรา แสวงหา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

psintira@gmail.com

 pt

นายประทีป ก่ำมอญ

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 

komron56@hotmail.com

 pr

 นางเปรมวดี เตียวเจริญกิจ

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำญงาน

 kd

นายกฤษดา อินเทียน

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 

pd5952@hotmail.co.th

 lek

นายสำราญ อาจคงหาญ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

samran@spo.go.th

 a

 น.ส.สุกัญญา โภชกปริภัณฑ์

นักวิชาการเงินและบัญชี

sukanya_kitty22@hotmail.com