Up

ประกาศผู้ชนะประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานวัณโรค ปีงบประมาณ2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการดำเนินกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินของหน่วยงานสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภออู่ทอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัดสุสำนักงาน ตามโครงการควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ปี2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานตามโครงการทศวรรษแห่งการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ฌดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร และเย็บเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน สมองดี แข็งแรง ลดปัญหาภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน พัฒนาคุณภาพระบบข้อมูลเด็กวัยเรียนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดสำนักงานสาธารณสุข อำเภออู่ทอง จังหวัดสุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามโครงการพัฒนาศักยภาพทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว SRRT
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานวัณโรค
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานวัณโรค
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคารบริการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจรเข้สามพัน ตามแบบโดยนายช่างโยธาเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคารบริการ โรงพยาบาลสางเสริมสุขภาพตำบลดอนคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคารบริการ รพ.สต.บ้านหนองชะโด ตามแบบโดยนายช่างโยธาเทศบาลตำบลกระจัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ.สต.สระยายโสม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ.สต.สระยายโสม
 
 
Powered by Phoca Download