ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลิทรีย์ด้วยไอน้ำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำ

พิมพ์ อีเมล