การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ปี2562 คลิก

เว็บไซต์ ITA กระทรวงสาธารณสุข คลิก

ภาพประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต 19/12/2561 คลิก

ขออนุมัติลงนามในประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

ลงนามในประกาศและคำสั่งเรื่องมาตการการป้องกันการรับสินบน

คู่มือการปฏิบัติงานการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน

สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ6เดือน

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน พ.ศ.2562

การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติราชการและแผนสุขภาพอำเภอเมืองฯ ประจำปีงบประมาณ 2562

ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการปี 2562