เครือข่าย รพ.สต.อำเภอดอนเจดีย์

08246 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกระดวง ตำบลดอนเจดีย์

08247 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยม้าลอย ตำบลหนองสาหร่าย

08248 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสาหร่าย

08249 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช่องพิกุล ตำบลไร่รถ

08250 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่รถ

08251 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระกระโจม

08252 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนกลาง ตำบลสระกระโจม

08253 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองทราย ตำบลทะเลบก

08254 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทะเลบก

พิมพ์อีเมล