บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนเจดีย์

 boss

นายสุกิจ  แจ่มแจ้ง

สาธารณสุขอำเภอดอนเจดีย์

 wichean

 นายวิเชียร  มูลจิตร์

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอดอนเจดีย์(วิชาการ)
 pat

นางปัทมา  ธรรมรัตน์เมธี

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอดอนเจดีย์(บริหาร)

 pop

นางประไพ  มูลจิตร์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

 ple1

นางปรารถนา  สุขนิรันดร์

เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส

 nop

นายนพดล  กลำพบุตร

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

 nij

นางคนึงนิจ  นามณีย์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

 393434 2348532993162 449091313 n

นางสาววิสนีย์ ชมภูพื้น

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

 ped

 นางสาวพิราวรรณ  หนูอ้น

นักวิชาการเงินและบัญชี

 ji

นายจิรายุ  สวัสดี

พนักงานผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข