รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

เอกสารสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนเจดีย์

จังหวัดสุพรรณบุรี

คำนำ

                   เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละไตรมาส หรือในแต่ละปีงบประมาณ การจัดทำ รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจ้างจะเป็นวิธีการหนึ่งในการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ผ่านมา       ในภาพรวมว่าเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ มีความคุ้มค่าหรือมีความสามารถ ในการประหยัดงบประมาณได้มากน้อยเพียงใด วิธีการจัดซื้อจัดจ้างมีแนวโน้มเป็นไปในวิธีการใด มีการใช้งบประมาณในแต่ละวิธีการเป็นจำนวนเงินเท่าใด วิธีการนั้นมีความเสี่ยงหรือข้อจำกัดอย่างไร/หรือไม่ รวมทั้ง จะต้องมีการจัดทำข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในปีต่อไปด้วย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการทบทวนและวางแผนการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป         ให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าสูงสุด

                   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนเจดีย์ จึงได้จัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อใช้วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณที่ผ่านมา และนำมาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ต่อไป

                                                                            สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนเจดีย์

                                                                                                28 ธันวาคม ๒๕๖๐

                                                                                     

สารบัญ

                                                                                                          หน้า

๑.ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐                                             ๑

   ๑.๑ งบประมาณในภาพรวมของหน่วยงาน จำแนกรายหมวด                                     ๑

   ๑.๒ ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐    ๑

   ๑.๓ ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ

         ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง                                ๒

๒.ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด/ความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.256๐

   และแนวทางการดำเนินการแก้ไขในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑                                    ๒

๓.ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ                                                          ๓

๔.แนวทางแก้ไขเพื่อนำผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

   มาใช้ในการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑                               

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนเจดีย์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

๑.ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

          ๑.๑ งบประมาณในภาพรวมของหน่วยงาน จำแนกรายหมวด

                   ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนเจดีย์ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 งบดำเนินงาน (งบประมาณ non UC ปี ๒๕๖๐) เป็นเงินทั้งสิ้น 365,000.- บาท    (สามแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จำแนกรายหมวด ดังนี้

                      ๑.๑ หมวดค่าวัสดุ จำนวน 6 โครงการ เป็นเงิน 151,80๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 41.59

                      ๑.๒ หมวดค่าใช้สอย จำนวน 7 โครงการ เป็นเงิน 213,200.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 58.41

                   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนเจดีย์ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market :  e – Market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว315 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559 เรื่อง การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) ดังนี้.-

                   ๑.วิธีตกลงราคา วงเงินจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ตามนัยหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว315 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559

                        ๒.วิธีสอบราคา วงเงินจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท ตามนัยหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว315 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559

                        ๓.วิธีประกวดราคา วงเงินจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งเกิน 2,000,000 บาท วิธีพิเศษ วงเงินจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งเกิน 500,000 บาท ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ ข้อ 23 และข้อ 24 ประกอบกับหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว315 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559

          ๑.๒ ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

                   ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนเจดีย์ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง   รวมจำนวน 7 โครงการ แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จำนวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

-๒-

          ๑.๓ ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

                   ๑) ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ วิธีการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละครั้ง เป็นไปตามระเบียบพัสดุ    ด้วยวิธีตกลงราคาทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และวงเงินที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมดเป็นเงิน 365,000.- บาท (สามแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับวงเงินที่ได้รับจัดสรร

                   ๒) ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนเจดีย์ จัดทำโครงการเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านสาธารณสุขต่างๆ ทั้งหมดรวมจำนวน 7 โครงการ โดยมีการจัดจ้างประกอบอาหาร จัดซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในกิจกรรมของแต่ละโครงการ โดยดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จทั้งหมดภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๒.ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด/ความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.256๐ และแนวทางการดำเนินการแก้ไขในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ลำดับที่ ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด/ความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2560

แนวทางการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนา

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561

1.

การจัดซื้อจัดจ้างที่เร่งด่วน กระชั้นชิด ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และยังส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของกิจกรรมในแต่ละโครงการที่ได้กำหนดไว้ในขั้นตอนการจัดทำแผนงานโครงการอันเกิดจากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทันต่อความต้องการของผู้รับผิดชอบโครงการที่ขอซื้อขอจ้าง จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานด้านพัสดุ (Flowchart) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดซื้อ   จัดจ้าง
2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานของแต่ละโครงการบางส่วนยังไม่เข้าใจถึงการจัดเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นไปตามแผน จัดทำคู่มือเกี่ยวกับขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้างให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานของแต่ละโครงการใช้เป็นแนวทาง
3. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านสาระสนเทศของหน่วยงานมีเพียงคนเดียว และต้องรับผิดชอบงานอื่นด้วย จึงส่งผลกระทบต่อการเปิดเผยข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง จัดให้มีการพัฒนาความรู้ด้านสาระสนเทศแก่บุคลากรอื่นในหน่วยงาน

-๓-

๓.ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

                   สรุปในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนเจดีย์ ใช้เงินสำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นเงินทั้งสิ้น 365,000.- บาท (สามแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จัดซื้อจัดจ้างได้ภายในวงเงิน 365,000.- บาท (สามแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งจำนวนเงินเท่ากับวงเงินที่ได้รับจัดสรร ทั้งนี้เนื่องจากเป็นการจัดซื้อวัสดุ และการจัดจ้างทำป้ายไวนิลต่างๆ เพื่อใช้ในกิจกรรมของแต่ละโครงการ

๔.แนวทางแก้ไขเพื่อนำผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ มาใช้ในการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

          ๑.จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานด้านพัสดุ (Flowchart) ในการกำหนดระยะเวลาการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างทันตามเวลา

          ๒.จัดทำคู่มือเกี่ยวกับขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้างให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานของแต่ละโครงการใช้เป็นแนวทาง เข้าใจถึงการจัดเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผน      

          ๓.จัดให้มีการพัฒนาความรู้ด้านสาระสนเทศแก่บุคลากรอื่นในหน่วยงาน เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องทันเวลา

                                                                                      จัดทำรายงานโดย

                                                                                             พิราวรรณ หนูอ้น

                                                                                (นางสาวพิราวรรณ หนูอ้น)

                                                                         นักวิชาการเงินและบัญชี

                                                                                                 ตรวจสอบโดย

                                                                                           ปัทมา ธรรมรัตน์เมธี

                                                                                (นางปัทมา ธรรมรัตน์เมธี)

                                                                     เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส

พิมพ์อีเมล