ช่องทางติดต่อประชาสัมพันธ์/รับเรื่องร้องเรียน

ช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล

ของหน่วยงาน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนเจดีย์

     ช่องทางการร้องเรียนการปฏิบัติงาน/                           การให้บริการ

         พบเห็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน หรือให้บริการอย่างไม่ตรงไปตรงมา เลือกปฏิบัติ เปิดโอกาสให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่มีความโปร่งใสในการดำเนินงาน สามารถร้องเรียนไปยังช่องทางต่างๆ ของหน่วยงานที่ให้ไว้ด้านล่าง

            - สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนเจดีย์

ถนนรอบองค์เจดีย์ หมู่ที่ 5 ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72170

                - หมายเลขโทรศัพท์ 0 3559 1239

                - หมายเลขโทรสาร 0 3559 1290

                - Website www.spo.moph.go.th/sso/donchedi

                - Line สสอ.ดอนเจดีย์

                - Facebook สสอ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

       

            

               

       

พิมพ์อีเมล