รายงานการวิเคราะห์เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนเจดีย์ ปี 2561

1. สถานการณ์

   

        จากปีที่ผ่านมาการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข
อำเภอดอนเจดีย์
จังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งมีการปฏิบัติราชการที่อาจมีการที่ปฏิบัติที่เกิดผลประโยช
น์ทับซ้อนขึ้นได้ ซึ่งเป็นการปฏิบัติงาน เช่น จัดซื้อจัดจ้าง
การปฏิบัติราชการตามนโยบายและตามยุทธศาสตร์สาธารณสุขของสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอดอนเจดีย์ การใช้รถของทางราชการในการปฏิบัติราชการ
การใช้ซองราชการในกิจการของราชการ การใช้โทรศัพท์ของทางราชการ
ดังนั้น
ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นในขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนเจดีย์
ที่ต้องดำเนินการ ได้แก่
1.การใช้รถราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
2.การใช้โทรศัพท์ของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ต้องมีการดำเนินงานในการป้องกันและสร้างจิตสำนึกให้กับบุคลากรเพื่อ
เป็นการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นในปีงบประมาณ
2561 ดังนี้
   1.การจัดอบรมให้ความรู้บุคลากรสาธารณสุขเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ซึ่งอาจเกิดขึ้นในหน่วยงาน
   2.การบันทึกการใช้รถราชการไปเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
   3.การบันทึกการใช้โทรศัพท์ของทางราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
และการสร้างจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่เรื่องการใช้โทรศัพท์ราชการเพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการ

พิมพ์อีเมล