Up

Evidence Based (หลักฐานเชิงประจักษ์)

EB4-2562 หน่วยงงามีการบันทึกรายละเอียดวิธีการการและขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
EB5-2562 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต(พชอ.) อำเภอดอนเจดีย์ ปี 2562
EB7-2562 ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมการดำเนินงาน
EB14-2562 ประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ ครั้งที่1-2562
EB16-2562 มาตรการ กลไก การจัดการเรื่องร้องเรียน
EB18-2562 _หน่วยงงานมีการสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงาน
EB19-2562 _หน่วยงงามีการรวมกลุ่มเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส
EB21-2562 _หน่วยงานมีการจัดการเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนฯ
EB24-2562 การกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลบันทึกข้อมูลรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
EB 6 ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมมนกการจัดทำแผนงานโครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี
EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
EB13-14 มาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิืการปฏิบัติงานต่ำ
EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการจัดการเพื่อร้องเรียนของหน่วยงาน
EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
EB 21 หน่วยงานมีการจัดการกับความเสี่ยง เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตารการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
 
 
Powered by Phoca Download