ภาพกิจกรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนเจดีย์

  • IMG_8856-Small.JPG
  • copy-Custom.jpg
  • 35747283_2009136905764786_1902728885028519936_n.jpg
  • IMG_8869-Small.JPG
  • IMG_8660-Small.JPG
  • IMG_8784-Small.JPG
  • present--61-3.png

รายงานการวิเคราะห์เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนเจดีย์ ปี 2561

1. สถานการณ์

   

        จากปีที่ผ่านมาการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข
อำเภอดอนเจดีย์
จังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งมีการปฏิบัติราชการที่อาจมีการที่ปฏิบัติที่เกิดผลประโยช
น์ทับซ้อนขึ้นได้ ซึ่งเป็นการปฏิบัติงาน เช่น จัดซื้อจัดจ้าง
การปฏิบัติราชการตามนโยบายและตามยุทธศาสตร์สาธารณสุขของสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอดอนเจดีย์ การใช้รถของทางราชการในการปฏิบัติราชการ
การใช้ซองราชการในกิจการของราชการ การใช้โทรศัพท์ของทางราชการ
ดังนั้น
ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นในขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนเจดีย์
ที่ต้องดำเนินการ ได้แก่
1.การใช้รถราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
2.การใช้โทรศัพท์ของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ต้องมีการดำเนินงานในการป้องกันและสร้างจิตสำนึกให้กับบุคลากรเพื่อ
เป็นการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นในปีงบประมาณ
2561 ดังนี้
   1.การจัดอบรมให้ความรู้บุคลากรสาธารณสุขเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ซึ่งอาจเกิดขึ้นในหน่วยงาน
   2.การบันทึกการใช้รถราชการไปเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
   3.การบันทึกการใช้โทรศัพท์ของทางราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
และการสร้างจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่เรื่องการใช้โทรศัพท์ราชการเพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการ

พิมพ์อีเมล

ข้อมูลข่าวสาร

Written on 25/05/2561, 04:38 by admin
2018-05-25-04-38-44มาตรการและแนวการดำเนินงานควบคุมวัณโรค ปี...
Written on 27/03/2561, 11:05 by admin
2018-03-27-11-05-54เอกสารสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ...
Written on 25/03/2561, 09:12 by admin
2018-03-25-09-12-29ช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล ของหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนเจดีย์      ช่องทางการร้องเรียนการปฏิบัติงาน/     ...
Written on 19/03/2561, 09:16 by admin
25611. สถานการณ์            ...