Up

Evidence Based (หลักฐานเชิงประจักษ์)

EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
EB 5 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต(พชอ.) อำเภอดอนเจดีย์ ปี 2562
EB13-14 มาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิืการปฏิบัติงานต่ำ
EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี
EB 6 ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมมนกการจัดทำแผนงานโครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
EB 21 หน่วยงานมีการจัดการกับความเสี่ยง เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตารการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการจัดการเพื่อร้องเรียนของหน่วยงาน
EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลบันทึกข้อมูลรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
EB 24 การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
EB 25 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรการปฏิบัติงาน
EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้
 
 
Powered by Phoca Download