>
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลพื้นฐาน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน

1. ข้อมูลทั่วไป

          1.1 อาณาเขต

          อำเภอสองพี่น้องตั้งอยู่ทางใต้ของจังหวัดสุพรรณบุรี  ห่างจากตัวจังหวัด  40  กิโลเมตร 

ห่างจากกรุงเทพมหานคร  105  กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

          ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภออู่ทองและอำเภอบางปลาม้า

          ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอบางซ้ายและอำเภอลาดบัวหลวง (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

          ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอบางเลน อำเภอกำแพงแสน (จังหวัดนครปฐม) และอำเภอท่ามะกา(จังหวัดกาญจนบุรี)

          ทิศตะวันตกติดต่อกับ อำเภอพนมทวน (จังหวัดกาญจนบุรี)

โดยเฉพาะบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำมีแม่น้ำท่าจีนไหลผ่าน  เป็นระยะทางประมาณ  25  กิโลเมตร

มีสภาพคล้ายท้องกระทะมีสภาวะน้ำท่วมขังทุกปี 

 

         1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

ส่วนที่ 1 ในทิศตะวันออก นับตั้งแต่แม่น้ำท่าจีนขึ้นมาจนถึงคลองสองพี่น้อง ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมีคลองสองพี่น้อง คลองธรรมชาติ

           และคลองชลประทานไหลผ่าน ทำให้พื้นที่เหมาะแก่การทำนา เลี่ยงสัตว์ ปลูกพืชไร่ พืชต่าง ๆ

ส่วนที่ 2 ระหว่างคลองสองพี่น้อง กับถนนมาลัยแมน เป็นที่ราบลุ่มผสมที่ดอน บางส่วนเหมาะแก่การทำนา เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย

ส่วนที่ 3 ทางด้านตะวันตก ตั้งแต่ถนนมาลัยแมน ไปติดเขตจังหวัดกาญจนบุรี เป็นที่ดอนค่อนข้างสูง ส่วนใหญ่เป็นที่ทำไร่อ้อย                         

         1.3 เขตการปกครอง

          การบริหารราชการส่วนภูมิภาคของอำเภอสองพี่น้อง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 15 ตำบล

19 ชุมชน และ 140 หมู่บ้าน

          การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย

-          เทศบาล                                 จำนวน  2 แห่ง  

-          องค์การบริหารส่วนตำบล               จำนวน  14 แห่ง

โดยมีการแบ่งเขตตำบล ดังนี้

ตารางที่ 1 เขตการปกครอง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี จำแนกรายตำบล

ตำบล

เทศบาล

อบต.

จำนวนชุมชน/หมู่บ้านตามเขตการปกครอง(มหาดไทย)

เมือง

ตำบล

ชุมชน

หมู่บ้าน

สองพี่น้อง

1

   

19

 

บางเลน

   

1

 

7

บางตาเถร

   

1

 

18

บางตะเคียน

   

1

 

7

บ้านกุ่ม

   

1

 

6

หัวโพธิ์

   

1

 

14

บางพลับ

   

1

 

7

เนินพระปรางค์

   

1

 

5

บ้านช้าง

   

1

 

5

ต้นตาล

   

1

 

6

ศรีสำราญ

   

1

 

14

ทุ่งคอก

 

1

 

6

16

หนองบ่อ

   

1

 

9

บ่อสุพรรณ

   

1

 

18

ดอนมะนาว

   

1

 

7

รวม

1

1

14

25

140

                  

                   1.4 การคมนาคม

เดินทางโดยรถยนต์ จากจังหวัดนครปฐมใช้เส้นทางถนนมาลัยแมน      ระยะทางประมาณ    65   กม.
จากจังหวัดสุพรรณบุรีใช้เส้นทางถนนสุพรรณบุรี-สองพี่น้อง               ระยะทางประมาณ   35   กม.
จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางถนนเพชรเกษมและถนนมาลัยแมน            ระยะทางประมาณ   140  กม.

                   1.5 ประชากร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

                   จำนวนประชากรอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี มีจำนวน ทั้งสิ้น 126,925 คน เป็นชาย 61,995 คน คิดเป็น48.84

และหญิง64,930 คน คิดเป็นร้อยละ 51.16 อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง เท่ากับ 0.95:1 ความหนาแน่นของประชากรในภาพรวมทั้งอำเภอ

เท่ากับ 169.15 คนต่อตารางกิโลเมตร  มีจำนวนหลังคาเรือนรวมทั้งสิ้น 36,102 หลังคาเรือน

ตารางที่ 2 จำนวนประชากรและหลังคาเรือน จำแนกตามเพศและรายตำบล อำเภอสองพี่น้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ตำบล

ชาย

หญิง

รวม

ร้อยละ

อัตราส่วน ชาย:หญิง

หลังคาเรือน

สองพี่น้อง

8,561

8,987

17,548

13.83

0.95:1

4,310

บางเลน

3,223

3,510

6,733

5.30

0.92:1

2,051

บางตาเถร

7,396

7,621

15,017

11.83

0.97:1

4,902

บางตะเคียน

2,717

2,793

5,510

4.34

0.97:1

1,480

บ้านกุ่ม

1,722

1,812

3,534

2.78

0.95:1

1,028

หัวโพธิ์

4,749

5,014

9,763

7.69

0.95:1

2,629

บางพลับ

2,489

2,578

5,067

3.99

0.96:1

1,304

เนินพระปรางค์

2,026

2,182

4,208

3.32

0.93:1

1,259

บ้านช้าง

1,427

1,601

3,028

2.39

0.89:1

1,003

ต้นตาล

1,625

1,785

3,410

2.69

0.91:1

983

ศรีสำราญ

4,857

4,837

9,694

7.64

1:1

2,713

ทุ่งคอก

7,401

8,063

15,464

12.18

0.92:1

4,513

หนองบ่อ

2,479

2,536

5,015

3.95

0.98:1

1,385

บ่อสุพรรณ

9,007

9,123

18,130

14.28

0.99:1

5,150

ดอนมะนาว

2,316

2,488

4,804

3.79

0.93:1

1,392

รวม 

61,995

64,930

126,925

100

0.95:1

36,102

 

 

 

 

 

 

สาธารณสุขอำเภอสองพี่น้อง

boos3

นายประพันธ์  ใยบุญมี

สาธารณสุขอำเภอสองพี่น้อง

รวมลิงค์

mail

wm

 PublicLogo

nhso

 oppp

sss

pbro

suphanburi 03

thcc   moph

travelsuphan

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

วันนี้0
เมื่อวาน12
สัปดาห์นี้109
เดือนนี้262
รวมทั้งสิ้น32739

Currently are 4 guests and no members online


Kubik-Rubik Joomla! Extensions