เกี่ยวกับหน่วยงาน

  • พิมพ์

-

Share

IMG 074912 resize

ประวัติสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสองพี่น้อง

                สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสองพี่น้อง แต่เดิมตั้งอยู่บนที่ว่าการอำเภอสองพี่น้อง ต่อมาได้รับงบประมาณก่อสร้างสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสองพี่น้อง      จึงได้ย้ายมาตั้งอยู่บริเวณวัดใหม่นพรัตน์ (วัดดอนกลาง)   เลขที่ 339  หมู่ที่ 1  ตำบลเนินพระปรางค์   อำเภอสองพี่น้อง       จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งพระครูพิพิธพัฒนาคุณ (หลวงพ่อแบน)   ได้เป็นผู้มอบที่ก่อสร้างสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสองพี่น้อง มีเนื้อที่ 4 ไร่ 1 งาน   เริ่มดำเนินการก่อสร้างปี พ.ศ. 2539   และเปิดทำการเมื่อ 6 มีนาคม พ.ศ. 2540โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสองพี่น้อง ห่างจากที่ว่าการอำเภอสองพี่น้อง ประมาณ 5 กิโลเมตร สถานที่ตั้งใกล้เคียงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์และวัดใหม่นพรัตน์

วิสัยทัศน์

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสองพี่น้องเป็นองค์กรชั้นนำในการดูแลประชาชนให้มีสุขภาวะที่ดี

พันธกิจ
1. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพ
2. พัฒนาระบบบริการ และวิชาการด้านสุขภาพ
3. ส่งเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

ค่านิยมองค์กร

T = TEAM งานเป็นทีม
Q = QUALITY บริการอย่างมีคุณภาพ
M = MORAL เพียบพร้อมคุณธรรม
C = CUSTOMER ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง
N = NETWORK ผลงานเกิดจากเครือข่าย

นโยบายผู้บริหาร

โครงสร้างหน่วยงาน

อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฏหมาย

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

จริยธรรมข้าราชพลเรือน

ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข(จรรยาข้าราชการ 2560)

จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข(MOPH Code Conduct)