เมนูหลัก  

   

2b

hdcsuphan2

moph

logo-5dopa2

logo

esaraban

oppp2560
spsh
showimgbanner2

lg555

Theme1 Banner01

Theme1 bgHeaderweb logo

suphan03travelsuphan

 

   

สดุดีจอมราชา  

   

พรบ.ข้อมูลข่าวสาร

   

ข้อ ๔ ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณ ของหน่วยงาน ดังนี้(Link ดูข้อมูลตามหัวข้อ)
          (๑) แผนงาน โครงการ และงบประมาณประจําปีของหน่วยงาน
          (๒) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละแผนงานหรือโครงการ
          (๓) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการจําแนกตามแผนงาน และโครงการของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน
          (๔) รายงานการวิเคราะห์หรือรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี ในภาพรวมของหน่วยงาน รวมทั้งผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่าย งบประมาณตามแผนงานและโครงการต่าง ๆ ที่จัดทําโดยผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน หน้า ๒๗ เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๕๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
          (๕) รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

   

สสจ.สุพรรณบุรี  

ssj

นายแพทย์สาโรจน์  มะรุมดี

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

   

ผู้ใช้งานปัจจุบัน  

มี 40 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   
© ลิขสิทธิ์ © 2014 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.