เมนูหลัก  

   

2b

hdcsuphan2

moph

logo-5dopa2

logo

esaraban

oppp2560
spsh
showimgbanner2

lg555

Theme1 Banner01

Theme1 bgHeaderweb logo

suphan03travelsuphan

 

   

สดุดีจอมราชา  

   

พรบ.ข้อมูลข่าวสาร

   

ข้อ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน ของหน่วยงาน ดังนี้(Link ดูข้อมูลตามหัวข้อ)
          (๑) โครงสร้างและอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรอกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
          (๒) วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน
          (๓) แผนปฏิบัติงานประจําปีของหน่วยงาน รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ในการดําเนินงาน ตามแผนงานและโครงการที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติงานประจําปี
          (๔) ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บุคลากรของหน่วยงานต้องใช้ เป็นแนวทางในการดําเนินงาน
          (๕) คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงาน สําหรับบุคลากรที่จะต้องใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงาน
          (๖) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปีของหน่วยงาน เช่น รายงานประจําปีของหน่วยงาน รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งรายงานหรือผลการ ตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

   

สสจ.สุพรรณบุรี  

ssj

นายแพทย์สาโรจน์  มะรุมดี

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

   

ผู้ใช้งานปัจจุบัน  

มี 150 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   
© ลิขสิทธิ์ © 2014 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.