พิมพ์
ฮิต: 959

ผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี 

p1 
นายแพทย์วรงค์  รุ่งเรือง  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี 
 
 
ratthaphon

นายแพทย์รัฐพล  เวทสรณสุธี
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)
ปฏิบัติราชการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) 

 
 
konkew

นางกรแก้ว  ทัพมาลัย
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
(ด้านบริการทางวิชาการ)

 
 
DrAdd

ดร.เพ็ชรน้อย ศรีผุดผ่อง
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
(ด้านส่งเสริมพัฒนา)
 

 
manooy

นายมนูญ  ศูนย์สิทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

 
 
ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562