กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2545 และกฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 19 ตอนที่ 103 ก. (เล่มที่ 3) วันที่ 9 ตุลาคม 2545 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดไว้ ดังนี้
 

1.

จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่จังหวัด
 

2.

ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด
 

3.

กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
 

4.

ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
   

สสจ.สุพรรณบุรี  

S 24371254

นายแพทย์วรงค์  รุ่งเรือง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

   

ผู้ใช้งานปัจจุบัน  

มี 130 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   
© ลิขสิทธิ์ © 2014 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.