ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี
เรื่อง สอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๒ คัน ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัววัง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลองตอง แห่งละ ๑ คัน
 
             จังหวัดสุพรรณบุรี มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๒ คัน ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัววัง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลองตอง แห่งละ ๑ คัน ตามรายการ ดังนี้
                  รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2,400 ซีซี จำนวน 2 คัน ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัววัง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลองตอง แห่งละ 1 คัน จำนวน ๒   คัน

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานสาธารณสุข สุพรรณบุรี ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ htpp://www.spo.go.th/spo หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๕๔๕-๔๐๖๙-๗๖ ในวันและเวลาราชการ

 


 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
(นายชัยวัฒน์ จัตตุพร)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
   

สสจ.สุพรรณบุรี  

ssj

นายแพทย์สาโรจน์  มะรุมดี

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

   

ผู้ใช้งานปัจจุบัน  

มี 153 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   
© ลิขสิทธิ์ © 2014 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.