( สำเนา )
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน ๑ เครื่อง รพ.ด่านช้าง
 
             จังหวัดสุพรรณบุรีมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน ๑ เครื่อง รพ.ด่านช้าง ตามรายการ ดังนี้
                  เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน ๑   เครื่อง

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงพยาบาลด่านช้าง
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาลด่านช้าง ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ โรงพยาบาลด่านช้าง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ โรงพยาบาลด่านช้าง ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://wm.spo.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๕-๕๙๕๐๓๒ ต่อ๑๓๑,๑๑๐ ในวันและเวลาราชการ

 


 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(นายชัยวัฒน์ จัตตุพร)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
 


 

 
สำเนาถูกต้อง  
 
(นาง มธุรส จันทร์แสงศรี)  
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘
 โดย นาง มธุรส จันทร์แสงศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 2/2558
 
   

สสจ.สุพรรณบุรี  

ssj

นายแพทย์สาโรจน์  มะรุมดี

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

   

ผู้ใช้งานปัจจุบัน  

มี 115 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   
© ลิขสิทธิ์ © 2014 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.