( สำเนา )
ประกาศ จังหวัดสุพรรณบุรี
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักราชการ ระดับ๗-๘(๑ครอบครัว)เป็นอาคารคสล.๒ชั้น(สสอ.ศรีประจันต์)
 
             จังหวัดสุพรรณบุรีมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักราชการ ระดับ๗-๘(๑ครอบครัว)เป็นอาคารคสล.๒ชั้น(สสอ.ศรีประจันต์) ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๖๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีประจันต์ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีประจันต์ และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีประจันต์ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีประจันต์ ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://wm.spo.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๕๕๘๑๐๔๔ ในวันและเวลาราชการ

 


 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(นายสุทธิพงษ์ ปรางศร)
สาธารณสุขอำเภอศรีประจันต์
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
 


 

 
สำเนาถูกต้อง  
 
(นาง วิมล โพธิ์ศรี)  
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘
 โดย นาง วิมล โพธิ์ศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2559
 
   

สสจ.สุพรรณบุรี  

ssj

นายแพทย์สาโรจน์  มะรุมดี

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

   

ผู้ใช้งานปัจจุบัน  

มี 267 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   
© ลิขสิทธิ์ © 2014 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.