( สำเนา )

ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี

เรื่องสอบราคาซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล

 

             จังหวัดสุพรรณบุรีมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล ตามรายการ ดังนี้

                  กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล

จำนวน

เครื่อง

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑.เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   
๒.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   
๓.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   
๔.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาลบางปลาม้า ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป งานพัสดุ โรงพยาบาลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป งานพัสดุ โรงพยาบาลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.bangplamahospital.comหรือwww.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๕๔๐-๐๕๗๘-๘๐ ในวันและเวลาราชการ

 


 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายชัยวัฒน์ จัตตุพร)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

 


 

 

สำเนาถูกต้อง

 
 

(นางสาว รุจิกาญจน์ รัฐภรณ์ศิริกุล)

 

นักจัดการทั่วไปชำนาญการ

 

ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘

โดย นางสาว รุจิกาญจน์ รัฐภรณ์ศิริกุล นักจัดการทั่วไปชำนาญการ

เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2559

   

สสจ.สุพรรณบุรี  

ssj

นายแพทย์สาโรจน์  มะรุมดี

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

   

ผู้ใช้งานปัจจุบัน  

มี 127 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   
© ลิขสิทธิ์ © 2014 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.