( สำเนา )
ประกาศจังหวัดสุพรณบุรี
เรื่อง สอบราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
 
             จังหวัดสุพรรณบุรีมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ตามรายการ ดังนี้
                  รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๑   คัน

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานสาธารณสุข สุพรรณบุรี ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://spo.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๕๔๕-๔๐๖๙-๗๖ ในวันและเวลาราชการ

 


 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(นายชัยวัฒน์ จัตตุพร)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
 


 

 
สำเนาถูกต้อง  
 
(นาย เอนก อ่ำสกุล)  
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘
 โดย นาย เอนก อ่ำสกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2558
 
   

สสจ.สุพรรณบุรี  

ssj

นายแพทย์สาโรจน์  มะรุมดี

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

   

ผู้ใช้งานปัจจุบัน  

มี 199 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   
© ลิขสิทธิ์ © 2014 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.