( สำเนา )
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๗-๘ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๙๒ ตารางเมตร
 
             จังหวัดสุพรรณบุรีมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๗-๘ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๙๒ ตารางเมตร ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๖๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเดิมบางนางบวช ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเดิมบางนางบวช และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเดิมบางนางบวช ในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://wm.spo.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๕๕๗๘๐๑๕ ต่อ ๑๐๙ ในวันและเวลาราชการ

 


 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(นายถวัลย์ อยู่สุวรรณ)
สาธารณสุขอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
 


 

 
สำเนาถูกต้อง  
 
(นาย วรวิทย์ นุ่มดี)  
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘
 โดย นาย วรวิทย์ นุ่มดี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2559
 
   

สสจ.สุพรรณบุรี  

ssj

นายแพทย์สาโรจน์  มะรุมดี

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

   

ผู้ใช้งานปัจจุบัน  

มี 125 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   
© ลิขสิทธิ์ © 2014 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.