ผู้ประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

Category: ติดต่อสอบถาม
Published on Monday, 14 September 2015 16:24
Written by Super User
Hits: 680

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

นส.เพ็ชรน้อย ศรีผุดผ่อง กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวสมร  จงสมจิตร กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ email : simon_ji4@hotmail.com
นายไพบูลย์ อาชีวะ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายศิลา กลั่นแกล้ว กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายธนวัฒน์ วัฏฏานนท์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายสมชาย อุ่นศรี กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายประทีป ดอกมณฑา กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ email : dokmontha@gmail.com
นางพรพรรณ ระวังพันธุ์ กลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ  
นางศรีประภา  วรโพธิ์  กลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ  
นางสุวิมล  ป่านะชา กลุ่มงานประกันสุขภาพ  
นายอนิวัฒน์  จันทร์แสตมป์ กลุ่มงานประกันสุขภาพ   
นส.การดี  สิรินพบดี  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ   
นายสัญญา สุขขำ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ   
นางสุนรี ศรีผุดผ่อง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและรักษาพยาบาล  
นส.เจริญรัตน์ มานา กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและรักษาพยาบาล  
นส.อรพินทร์ รัตโนภาส กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  
นายสมพร ศรีโปฎก กลุ่มงานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์  
นางประนอม กาญจนวณิชย์ กลุ่มงานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์  
นางนาทภิชา ธัญญเจริญ กลุ่มงานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์  
นางเกศินี ทองบุตรดี กลุ่มงานทันตกรรม  
นางถนอม คำพงพี กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
นส.สำเภา รุ่งแจ้ง กลุ่มงานบริหารทั่วไป