โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

Category: ตารางให้บริการ
Published on Tuesday, 15 September 2015 04:47
Written by adminAEC
Hits: 19189

บริการห้องตรวจทุกวันทำการ เวลา 8.00 เป็นต้นไป


ตรวจทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-12.00 น.
บริการทุกวันทำการ วันจันทร์ - ศุกร์
วัน ห้องตรวจ 1 ห้องตรวจ 2
จันทร์
  นพ.สุทธิพันธ์ ดำริห์ศิลป์
  นพ.วิชัย เหล่าเรืองโรจน์
อังคาร
  นพ.พิชัย ลิ้มป์ชาติไพบูลย์
  พญ.รวีวรรณ
พุธ
  นพ.วุฒิเวช จรัสมานะโชติ
  นพ.พิพัฒน์ วัชระพงศ์ไพบูลย์
พฤหัสบดี
  พญ.รวีวรรณ
  นพ.สุทธิพันธ์ ดำริห์ศิลป์
วันศุกร์
  แพทย์หมุนเวียน
  นพ.พิชัย ลิ้มป์ชาติไพบูลย์ สลับ นพ.วุฒิเวช จรัสมานะโชติ

ห้องตรวจกระดูกและข้อ
บริการทุกวันทำการ วันจันทร์ - ศุกร์
วัน ห้องตรวจ 1 ห้องตรวจ 2
จันทร์
  นพ.ดรงค์ เศรษฐจันทร
  นพ.วโรดม ลิ้มศรีเจริญ
อังคาร
  นพ.ธนา บูรณพันธฤกษ์
  นพ.ยศ เขียวอมร
พุธ
  นพ.วโรดม ลิ้มศรีเจริญ
พฤหัสบดี
  นพ.ยศ เขียวอมร
  นพ.ปกรณ์ ศรีทองกุล
  นพ.พัฒน์ วรรณปิยะรัตน์
  นพ.ชาตรี ตั้งพัฒนสมบัติ
วันศุกร์
  นพ.ดรงค์ เศรษฐจันทร

ห้องตรวจสูติ - นรีเวช
บริการทุกวันทำการทุกวันจันทร์ - ศุกร์
บริการรับฝากครรภ์ ทุกวันทำการ เวลา 08.00-12.00 น.
ตรวจโรคสูติ-นรีเวช ทุกวันทำการ เวลา 08.00-16.00 น.
วางแผนครอบครัว ตรวจหลังคลอด และปรึกษามีบุตรยาก ทุกวันทำการ เวลา 08.00-12.00 น.

ห้องตรวจจักษุ ตรวจทุกวัน จันทร์ - ศุกร์
ให้บริการรับ ทุกวันทำการ
วัน / เวลา เช้า บ่าย
จันทร์
  พญ.พรรณเพ็ญ สามัคคีนิชย์
  พญ.พรรณเพ็ญ สามัคคีนิชย์
อังคาร
  นพ.ประกิต คล้ายสุบรรณ
  พญ.จุฑารัตน์ ป้อมสถิตย์
พุธ
  นพ.ไชยรัตน์ ตั้งศรีสกุล
  นพ.ธรณิศร์ ดีประเสริฐวิทย์ (เช้า-บ่าย)
พฤหัสบดี
  พญ.พรพิมล จักรสถาพร
  พญ.พรพิมล จักรสถาพร
วันศุกร์
  พญ.ศรัยทิพย์ ชูศักดิ์ตระกูล
  พญ.ศรัยทิพย์ ชูศักดิ์ตระกูล

ห้องตรวจจิตเวช
บริการทุกวันทำการทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-12.00 น.
วัน / เวลา บริการ แพทย์
จันทร์
  จิตเวชทั่วไป
 • พญ.กนกวรรณ ลิ้มศรีเจริญ
 • พญ.นงนุช สัตกรพรพรหม
อังคาร
  บำบัดยาเสพติด
พุธ
  จิตเวชทั่วไป
 • นพ.ธีรินทร์ รัตนพิชญชัย
 • พญ.นงนุช สัตกรพรพรหม
พฤหัสบดี
  จิตเวชทั่วไป
 • พญ.กนกวรรณ ลิ้มศรีเจริญ
 • พญ.นงนุช สัตกรพรพรหม
วันศุกร์
  จิตเวชทั่วไป
 • นพ.ธีรินทร์ รัตนพิชญชัย
 • พญ.นงนุช สัตกรพรพรหม

ห้องตรวจเวชกรรมฟื้นฟู
บริการทุกวันทำการทุกวันจันทร์ - ศุกร์
บริการรับให้คำปรึกษา ทุกวันทำการ เวลา 08.00-12.00 น.

ให้บริการและตรวจทุกวันทำการ เวลา 8.00 เป็นต้นไป


ตรวจทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.
บริการทุกวันทำการทุกวันจันทร์ - ศุกร์
วัน / เวลา 08.00 - 12.00 13.00 - 16.00
จันทร์
 • -ตรวจและถอนฟัน
 • -ทันตกรรมทั่วไป
 • -ทันตกรรมเฉพาะสาขา
 • -ตรวจและถอนฟัน
 • -ทันตกรรมเฉพาะสาขา
อังคาร
 • -ตรวจและถอนฟัน
 • -ทันตกรรมทั่วไป
 • -ทันตกรรมเฉพาะสาขา
 • -ตรวจและถอนฟัน
 • -ทันตกรรมเฉพาะสาขา
พุธ
 • -ตรวจและถอนฟัน
 • -ทันตกรรมทั่วไป
 • -ทันตกรรมเฉพาะสาขา
 • -ตรวจและถอนฟัน
 • -ทันตกรรมเฉพาะสาขา
พฤหัสบดี
 • -ตรวจและถอนฟัน
 • -ทันตกรรมทั่วไป
 • -ทันตกรรมเฉพาะสาขา
 • -ตรวจและถอนฟัน
วันศุกร์
 • -ตรวจและถอนฟัน
 • -ทันตกรรมทั่วไป
 • -ทันตกรรมเฉพาะสาขา
 • -ตรวจและถอนฟัน
 • -ทันตกรรมเฉพาะสาขา

การให้บริการคลินิกฝังเข็มเพื่อการรักษา
โดยชำนาญผู้เชี่ยวชาญ
ให้บริการเพื่อการรักษา
บริการทุกวันพุธ เวลา 08.00-12.00 น.

การให้บริการกายภาพ
โดยชำนาญผู้เชี่ยวชาญ
ให้บริการทุกวันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 08.00-12.00 น.

บริการแพทย์แผนไทย
โดยชำนาญผู้เชี่ยวชาญ
ให้บริการทุกวันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 08.00-16.00 น.
- นวดตัว
- นวดฝ่าเท้า
- นวดคลายเครียด
- ประคบ
- อบสมุนไพร

คลินิกพิเศษให้บริการทุกวันทำการ เวลา 8.00 เป็นต้นไป


วัน / เวลา 08.00 - 12.00 13.00 - 16.00
จันทร์
  เบาหวาน - ความดันโลหิตสูง/ติดเชื้อ
 • -พ.ญ.รัตนา/พญ.แทนชนก/พญ.ลธลิตา
  ผิวหนัง
 • -นพ.วิทยา
  โรคหัวใจ
 • -พญ.นพวรรณ (ชั้น3)
  โรคตับ
 • -นพ.เอลวิล
  ระบบหายใจ
 • -นพ.สุรศักดิ์
  โรคไต
 • -พญ.วินดา (ชั้น2)
  CVT *จันทร์เว้นจันทร์
 • -นพ.สยาม
อังคาร
  เบาหวาน - ความดันโลหิตสูง/โรคหัวใจ
 • -นพ.กรชเทพ/นพ.อนุพันธ์/พญ.นพวรรณ
  ไทร์รอยด์/ภูมิแพ้/เก๊าห์
 • -นพ.อนุพันธ์/พญ.วิไลพร
  ระบบทางเดินอาหาร
 • -นพ.เอลวิล
  โรคไต
 • -พญ.วนิดา (ชั้น2)
พุธ
  เบาหวาน
 • -พญ.วิลไลพร/นพ.ชาติชาย/พญ.บุษรา
  Warfarin
 • -พญ.นพวรรณ (ชั้น3)
  โรคหัวใจ
 • -นพ.ไพโรจน์/พญ.อรัญญา
  อายุรกรรมประสาท
 • -พญ.วรวรรณ
  โรคไต
 • -พญ.พิมพ์พงศ์ ชั้น 2
พฤหัสบดี
  เบาหวาน-ความดันโลหิตสูง
 • -พญ.บุษรา | พญ.รัตนา | พญ.วิไลพร
  ผิวหนัง
 • -นพ.วิทยา
  โรคไต
 • -พญ.พิมพ์พงศ์ (ชั้น2)
  HF.
 • -พญ.นพวรรณ (ชั้น3)
  มะเร็ง
 • -พญ.แทนชนก
  โรคข้อ
 • -พญ.วิไลพร(ชั้น2)
วันศุกร์
  เบาหวาน-ความดันโลหิตสูง
  /อายุรกรรมประสาท/โรคหัวใจ
 • -พญ.ชาติชาย | พญ.วรวรรณ | พญ.อรัญญา
  คลินิกรักษ์ปอด
 • -นพ.สุรศักดิ์ | พญ.ลัลธลิตา
-

วัน / เวลา 08.00 - 12.00
จันทร์
  โรคระบบทางเดินปัสสาวะ
 • -นพ.วุฑฒา สว่างสุภากุล
 • -นพ.สวัสชัย ลิ่ม
อังคาร
  โรคศัลยกรรมประสาท
 • -นพ.อำนาจ บุญเกิด
  ศัลยกรรมตกแต่ง
 • -พญ.ณัฐชา วามวาณิชย์
พุธ
  โรคศัลยกรรมประสาท
 • -นพ.วีระชัย กิจรุ่งไพบูลย์
พฤหัสบดี
  โรคระบบทางเดินปัสสาวะ
 • -นพ.พีรพัฒน์ ชีวะอิสระกุล
  โรคศัลยกรรมประสาท
 • -นพ.ศิระ จิรานุวัฒน์
  ศัลยกรรมตกแต่ง (ปากแหว่ง-เพดานโหว่)
 • -นพ.ศรายุทธ สารเจริญ (ทุกวันพฤหัสบดีที่ 4 ของเดือน)
วันศุกร์
  โรคศัลยกรรมประสาท
 • -นพ.ชัชวาล เตชะมีเกียรติชัย

วัน / เวลา 08.00 - 12.00 13.00 - 16.00
จันทร์
  คลินิกปัญหาสุขภาพ
  คลินิกทารกแรกเกิด
 • -หมายเหตุ
 • -จันทร์ เว้น จันทร์
อังคาร
 • -
  คลินิกทารกแรกเกิก
  คลินิกโรคปอด
  คลินิก NAPA
พุธ
  คลินิกปัญหาสุขภาพ
  คลินิกสุขภาพเด็กดี (ฉีดวัคซีน)
พฤหัสบดี
  คลินิกโรคเลือด
  คลินิกโรคไต
  คลินิกโรคหอบและภูมิแพ้เด็ก
วันศุกร์
 • -
  คลินิกสุขภาพเด็กดี (ฉีดวัคซีน)

คลินิก วัน - เวลา แพทย์
  คลินิกศัลยกรรมเปลือกตา & ท่อน้ำตา
 • อังคารบ่าย
 • พญ.จุฑารัตน์ ป้มสถิตย์
  คลินิกประสาทจักษุ
 • พุธ เช้า-บ่าย
 • นพ.ธรณิศร์ ดีประเสริฐวิทย์
  คลินิกเฉพาะทางโรคต้อหิว
 • วันพฤหัสบดี
 • พญ.พรพิมล จักรสถาพร

ตรวจทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.
ให้บริการทุกวันทำการ วันจันทร์ - ศุกร์
วัน แพทย์
จันทร์
  นพ.ผดุงสิทธิ์ ละมัยเกศ
  นพ.ธนา บูรณพันธฤกษ์
อังคาร
  นพ.วิชญ์ ไพรัชเวทย์
พุธ
  นพ.พินิตเวช ภิญภูษาฤกษ์
พฤหัสบดี
  นพ.กิติพัฒน์ บุณยรังควร
วันศุกร์
  นพ.พุฒิพันธ์ ชาติธรรมรักษ์