Link banner  

   

Login  

   
Error
 • Error loading feed data

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

บริการห้องตรวจทุกวันทำการ เวลา 8.00 เป็นต้นไป


ตรวจทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-12.00 น.
บริการทุกวันทำการ วันจันทร์ - ศุกร์
วัน ห้องตรวจ 1 ห้องตรวจ 2
จันทร์
  นพ.สุทธิพันธ์ ดำริห์ศิลป์
  นพ.วิชัย เหล่าเรืองโรจน์
อังคาร
  นพ.พิชัย ลิ้มป์ชาติไพบูลย์
  พญ.รวีวรรณ
พุธ
  นพ.วุฒิเวช จรัสมานะโชติ
  นพ.พิพัฒน์ วัชระพงศ์ไพบูลย์
พฤหัสบดี
  พญ.รวีวรรณ
  นพ.สุทธิพันธ์ ดำริห์ศิลป์
วันศุกร์
  แพทย์หมุนเวียน
  นพ.พิชัย ลิ้มป์ชาติไพบูลย์ สลับ นพ.วุฒิเวช จรัสมานะโชติ

ห้องตรวจกระดูกและข้อ
บริการทุกวันทำการ วันจันทร์ - ศุกร์
วัน ห้องตรวจ 1 ห้องตรวจ 2
จันทร์
  นพ.ดรงค์ เศรษฐจันทร
  นพ.วโรดม ลิ้มศรีเจริญ
อังคาร
  นพ.ธนา บูรณพันธฤกษ์
  นพ.ยศ เขียวอมร
พุธ
  นพ.วโรดม ลิ้มศรีเจริญ
พฤหัสบดี
  นพ.ยศ เขียวอมร
  นพ.ปกรณ์ ศรีทองกุล
  นพ.พัฒน์ วรรณปิยะรัตน์
  นพ.ชาตรี ตั้งพัฒนสมบัติ
วันศุกร์
  นพ.ดรงค์ เศรษฐจันทร

ห้องตรวจสูติ - นรีเวช
บริการทุกวันทำการทุกวันจันทร์ - ศุกร์
บริการรับฝากครรภ์ ทุกวันทำการ เวลา 08.00-12.00 น.
ตรวจโรคสูติ-นรีเวช ทุกวันทำการ เวลา 08.00-16.00 น.
วางแผนครอบครัว ตรวจหลังคลอด และปรึกษามีบุตรยาก ทุกวันทำการ เวลา 08.00-12.00 น.

ห้องตรวจจักษุ ตรวจทุกวัน จันทร์ - ศุกร์
ให้บริการรับ ทุกวันทำการ
วัน / เวลา เช้า บ่าย
จันทร์
  พญ.พรรณเพ็ญ สามัคคีนิชย์
  พญ.พรรณเพ็ญ สามัคคีนิชย์
อังคาร
  นพ.ประกิต คล้ายสุบรรณ
  พญ.จุฑารัตน์ ป้อมสถิตย์
พุธ
  นพ.ไชยรัตน์ ตั้งศรีสกุล
  นพ.ธรณิศร์ ดีประเสริฐวิทย์ (เช้า-บ่าย)
พฤหัสบดี
  พญ.พรพิมล จักรสถาพร
  พญ.พรพิมล จักรสถาพร
วันศุกร์
  พญ.ศรัยทิพย์ ชูศักดิ์ตระกูล
  พญ.ศรัยทิพย์ ชูศักดิ์ตระกูล

ห้องตรวจจิตเวช
บริการทุกวันทำการทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-12.00 น.
วัน / เวลา บริการ แพทย์
จันทร์
  จิตเวชทั่วไป
 • พญ.กนกวรรณ ลิ้มศรีเจริญ
 • พญ.นงนุช สัตกรพรพรหม
อังคาร
  บำบัดยาเสพติด
พุธ
  จิตเวชทั่วไป
 • นพ.ธีรินทร์ รัตนพิชญชัย
 • พญ.นงนุช สัตกรพรพรหม
พฤหัสบดี
  จิตเวชทั่วไป
 • พญ.กนกวรรณ ลิ้มศรีเจริญ
 • พญ.นงนุช สัตกรพรพรหม
วันศุกร์
  จิตเวชทั่วไป
 • นพ.ธีรินทร์ รัตนพิชญชัย
 • พญ.นงนุช สัตกรพรพรหม

ห้องตรวจเวชกรรมฟื้นฟู
บริการทุกวันทำการทุกวันจันทร์ - ศุกร์
บริการรับให้คำปรึกษา ทุกวันทำการ เวลา 08.00-12.00 น.

ให้บริการและตรวจทุกวันทำการ เวลา 8.00 เป็นต้นไป


ตรวจทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.
บริการทุกวันทำการทุกวันจันทร์ - ศุกร์
วัน / เวลา 08.00 - 12.00 13.00 - 16.00
จันทร์
 • -ตรวจและถอนฟัน
 • -ทันตกรรมทั่วไป
 • -ทันตกรรมเฉพาะสาขา
 • -ตรวจและถอนฟัน
 • -ทันตกรรมเฉพาะสาขา
อังคาร
 • -ตรวจและถอนฟัน
 • -ทันตกรรมทั่วไป
 • -ทันตกรรมเฉพาะสาขา
 • -ตรวจและถอนฟัน
 • -ทันตกรรมเฉพาะสาขา
พุธ
 • -ตรวจและถอนฟัน
 • -ทันตกรรมทั่วไป
 • -ทันตกรรมเฉพาะสาขา
 • -ตรวจและถอนฟัน
 • -ทันตกรรมเฉพาะสาขา
พฤหัสบดี
 • -ตรวจและถอนฟัน
 • -ทันตกรรมทั่วไป
 • -ทันตกรรมเฉพาะสาขา
 • -ตรวจและถอนฟัน
วันศุกร์
 • -ตรวจและถอนฟัน
 • -ทันตกรรมทั่วไป
 • -ทันตกรรมเฉพาะสาขา
 • -ตรวจและถอนฟัน
 • -ทันตกรรมเฉพาะสาขา

การให้บริการคลินิกฝังเข็มเพื่อการรักษา
โดยชำนาญผู้เชี่ยวชาญ
ให้บริการเพื่อการรักษา
บริการทุกวันพุธ เวลา 08.00-12.00 น.

การให้บริการกายภาพ
โดยชำนาญผู้เชี่ยวชาญ
ให้บริการทุกวันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 08.00-12.00 น.

บริการแพทย์แผนไทย
โดยชำนาญผู้เชี่ยวชาญ
ให้บริการทุกวันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 08.00-16.00 น.
- นวดตัว
- นวดฝ่าเท้า
- นวดคลายเครียด
- ประคบ
- อบสมุนไพร

คลินิกพิเศษให้บริการทุกวันทำการ เวลา 8.00 เป็นต้นไป


วัน / เวลา 08.00 - 12.00 13.00 - 16.00
จันทร์
  เบาหวาน - ความดันโลหิตสูง/ติดเชื้อ
 • -พ.ญ.รัตนา/พญ.แทนชนก/พญ.ลธลิตา
  ผิวหนัง
 • -นพ.วิทยา
  โรคหัวใจ
 • -พญ.นพวรรณ (ชั้น3)
  โรคตับ
 • -นพ.เอลวิล
  ระบบหายใจ
 • -นพ.สุรศักดิ์
  โรคไต
 • -พญ.วินดา (ชั้น2)
  CVT *จันทร์เว้นจันทร์
 • -นพ.สยาม
อังคาร
  เบาหวาน - ความดันโลหิตสูง/โรคหัวใจ
 • -นพ.กรชเทพ/นพ.อนุพันธ์/พญ.นพวรรณ
  ไทร์รอยด์/ภูมิแพ้/เก๊าห์
 • -นพ.อนุพันธ์/พญ.วิไลพร
  ระบบทางเดินอาหาร
 • -นพ.เอลวิล
  โรคไต
 • -พญ.วนิดา (ชั้น2)
พุธ
  เบาหวาน
 • -พญ.วิลไลพร/นพ.ชาติชาย/พญ.บุษรา
  Warfarin
 • -พญ.นพวรรณ (ชั้น3)
  โรคหัวใจ
 • -นพ.ไพโรจน์/พญ.อรัญญา
  อายุรกรรมประสาท
 • -พญ.วรวรรณ
  โรคไต
 • -พญ.พิมพ์พงศ์ ชั้น 2
พฤหัสบดี
  เบาหวาน-ความดันโลหิตสูง
 • -พญ.บุษรา | พญ.รัตนา | พญ.วิไลพร
  ผิวหนัง
 • -นพ.วิทยา
  โรคไต
 • -พญ.พิมพ์พงศ์ (ชั้น2)
  HF.
 • -พญ.นพวรรณ (ชั้น3)
  มะเร็ง
 • -พญ.แทนชนก
  โรคข้อ
 • -พญ.วิไลพร(ชั้น2)
วันศุกร์
  เบาหวาน-ความดันโลหิตสูง
  /อายุรกรรมประสาท/โรคหัวใจ
 • -พญ.ชาติชาย | พญ.วรวรรณ | พญ.อรัญญา
  คลินิกรักษ์ปอด
 • -นพ.สุรศักดิ์ | พญ.ลัลธลิตา
-

วัน / เวลา 08.00 - 12.00
จันทร์
  โรคระบบทางเดินปัสสาวะ
 • -นพ.วุฑฒา สว่างสุภากุล
 • -นพ.สวัสชัย ลิ่ม
อังคาร
  โรคศัลยกรรมประสาท
 • -นพ.อำนาจ บุญเกิด
  ศัลยกรรมตกแต่ง
 • -พญ.ณัฐชา วามวาณิชย์
พุธ
  โรคศัลยกรรมประสาท
 • -นพ.วีระชัย กิจรุ่งไพบูลย์
พฤหัสบดี
  โรคระบบทางเดินปัสสาวะ
 • -นพ.พีรพัฒน์ ชีวะอิสระกุล
  โรคศัลยกรรมประสาท
 • -นพ.ศิระ จิรานุวัฒน์
  ศัลยกรรมตกแต่ง (ปากแหว่ง-เพดานโหว่)
 • -นพ.ศรายุทธ สารเจริญ (ทุกวันพฤหัสบดีที่ 4 ของเดือน)
วันศุกร์
  โรคศัลยกรรมประสาท
 • -นพ.ชัชวาล เตชะมีเกียรติชัย

วัน / เวลา 08.00 - 12.00 13.00 - 16.00
จันทร์
  คลินิกปัญหาสุขภาพ
  คลินิกทารกแรกเกิด
 • -หมายเหตุ
 • -จันทร์ เว้น จันทร์
อังคาร
 • -
  คลินิกทารกแรกเกิก
  คลินิกโรคปอด
  คลินิก NAPA
พุธ
  คลินิกปัญหาสุขภาพ
  คลินิกสุขภาพเด็กดี (ฉีดวัคซีน)
พฤหัสบดี
  คลินิกโรคเลือด
  คลินิกโรคไต
  คลินิกโรคหอบและภูมิแพ้เด็ก
วันศุกร์
 • -
  คลินิกสุขภาพเด็กดี (ฉีดวัคซีน)

คลินิก วัน - เวลา แพทย์
  คลินิกศัลยกรรมเปลือกตา & ท่อน้ำตา
 • อังคารบ่าย
 • พญ.จุฑารัตน์ ป้มสถิตย์
  คลินิกประสาทจักษุ
 • พุธ เช้า-บ่าย
 • นพ.ธรณิศร์ ดีประเสริฐวิทย์
  คลินิกเฉพาะทางโรคต้อหิว
 • วันพฤหัสบดี
 • พญ.พรพิมล จักรสถาพร

ตรวจทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.
ให้บริการทุกวันทำการ วันจันทร์ - ศุกร์
วัน แพทย์
จันทร์
  นพ.ผดุงสิทธิ์ ละมัยเกศ
  นพ.ธนา บูรณพันธฤกษ์
อังคาร
  นพ.วิชญ์ ไพรัชเวทย์
พุธ
  นพ.พินิตเวช ภิญภูษาฤกษ์
พฤหัสบดี
  นพ.กิติพัฒน์ บุณยรังควร
วันศุกร์
  นพ.พุฒิพันธ์ ชาติธรรมรักษ์


   

ข่าวสาร AEC  

   

Access Statistics  

163261
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All
29
128
516
160932
2663
9766
163261

Your IP: 3.95.131.97
Server Time: 2019-11-12 02:13:14
   
© ALLROUNDER