โรงพยาบาลศรีประจันต์

Category: แนะนำศูนย์ AEC
Published on Monday, 29 August 2016 02:54
Hits: 724

ศูนย์ AEC โรงพยาบาลศรีประจันต์

เปิดอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559

IMG 0562

คณะกรรมการประสานงานเครือข่าย
ประชาคมอาเซียนด้านการสาธารณสุข : ศคอส.
อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

1. นพ. สุธน ยุวศิรินันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ประธาน
2. นายสุทธิพงษ์ ปรางศร สาธารณสุขอำเภอศรีประจันต์ รองประธาน
3. นางสาวจิรวดี ศะศิประภา หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล รพ.ศรีประจันต์ รองประธาน
4. ภญ.พวงผะกา เลี้ยงถนอม เภสัชกรชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน
5. ทพญ.นันท์มนัส แย้มบุตร ทันตแพทย์ชำนาญการ คณะทำงาน
6. นายบำรุง สว่างศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ คณะทำงาน
7. นางโสภา จั่นนพรัตน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ คณะทำงาน
8. นางสาวธนวรรณ อาภาเภสัช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ คณะทำงาน
9. นางสาวนพคุณ กฤษประจันต์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ คณะทำงาน
10. นายมะยม สุพรรณ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ คณะทำงาน
11. นางประทุม จารุจารีต นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ คณะทำงาน
12. นายสันติ มอญแช่มช้อย นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ คณะทำงาน
13. นายศิโรจน์ หาระไชย เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน คณะทำงาน
14. นายอุทัย ชื่นช้อย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะทำงาน
15. นายวีระพล บุญเรืองโรจน์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เลขานุการ
16. นางสาวสุพรรณิกา อุบลบาน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผู้ช่วยเลขานุการ
17. นางสาวชุติมา โอปิลันทพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ ผู้ช่วยเลขานุการ