Link banner  

   

Login  

   

สถิติที่สำคัญ

กลุ่มรายงานมาตรฐาน(ต่างด้าว HDC)

สถิติแรงงานต่างด้าวที่สำคัญ

สถานการณ์การจำหน่ายบัตรกองทุนผุ้ประกันตนแรงงานต่างด้าว

สถานการณ์การจำหน่ายบัตรกองทุนผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าว

ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลต่างด้าว ปี 60

ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลต่างด้าว ปีงบประมาณ 2560 
(ตุลาคม 2559 - สิงหาคม 2560)
payfree61

ข้อมูลการขายบัตรสุขภาพแรงงานต่างชาติ

ข้อมูลการขายบัตรตรวจสุขภาพแรงงานต่างชาติ ปี 2559

ชื่อโรงพยาบาล จำนวนบัตรที่ขายได้ (คน) หมายเหตุ
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช  1,898
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17  2,006
โรงพยาบาลอู่ทอง  1,072

 

โรงพยาบาลด่านช้าง  262

 

โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช  271
โรงพยาบาลบางปลาม้า  499
โรงพยาบาลสามชุก  426
โรงพยาบาลศรีประจันต์  518
โรงพยาบาลดอนเจดีย์  534
โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ  233
รวม 7,719

ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2559
ที่มา : กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.สุพรรณบุรี   
© ALLROUNDER