Link banner  

   

Login  

   

คู่มือการจ้างลูกจ้าง281260

คู่มือการจ้างลูกจ้าง281260

คกก. Medical Hub เห็นชอบชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ชั่วคราว ระยะ 1 ปี ต้องมีประกันสุขภาพ

คกก. Medical Hub เห็นชอบชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ชั่วคราว ระยะ 1 ปี ต้องมีประกันสุขภาพ


 

คณะกรรมการอำนวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) เห็นชอบ ปรับปรุงหลักเกณฑ์กรณีชาวต่างชาติพำนักอยู่ชั่วคราวระยะ1 ปี (Non-immigrant Visa O-A) ต้องทำประกันสุขภาพ ภาคบังคับ ภายใต้ พรบ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522

นายแพทย์กิตติศักดิ์  กลับดี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบให้เป็นประธานร่วมกับ นายอิทธิพล คุณปลื้ม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) ครั้งที่ 2/2561 ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบในหลักการที่จะปรับปรุงเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การขอรับการตรวจลงตราประเภทอยู่ชั่วคราวสำหรับกรณี Long stay visa 1 ปี (Non-immigrant Visa O-A) กำหนดต้องมีการประกันสุขภาพของไทยคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่พำนักให้ราชอาณาจักร จำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับค่ารักษาพยาบาลในกรณีผู้ป่วยนอกไม่น้อยกว่า 40,000 บาท กรณีผู้ป่วยในไม่น้อยกว่า 400,000 บาท

ส่วนผู้ที่มีประกันสุขภาพของต่างประเทศ ที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่น้อยกว่าที่กำหนด จะได้รับการยกเว้น      ไม่จำเป็นต้องทำประกันสุขภาพของไทย และสามารถนำมาใช้แสดงประกอบการขอรับการตรวจลงตราประเภทอยู่ชั่วคราวได้โดยอนุโลม โดยกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงาน คปภ. สมาคมประกันวินาศภัยไทย และสมาคมประกันชีวิตไทย จะร่วมกันกำหนดแนวทางการตรวจสอบเอกสารการประกันของต่างประเทศ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณากำหนดเป็นนโยบายต่อไป

ทั้งนี้ การปรับปรุงหลักเกณฑ์ Long Stay Visa 1 ปี เป็นการคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้สูงอายุที่เป็นชาวต่างชาติเข้ามาพำนักในประเทศไทย ซึ่งจะเกิดผลดีในด้านค่ารักษาพยาบาลกับสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนได้

****************************  23 ธันวาคม 2561

ข่าวจาก : สำนักสารสนเทศ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข

logo-light-text

กิจกรรมอบรม การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับผู้รับบริการ

รพ.หนองหญ้าไซ

โดย Mr. Stephen Calamero

20180719  0001

20180719  0008

AEC  0018

   

Access Statistics  

273529
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All
171
112
1115
270600
6783
6042
273529

Your IP: 3.236.175.108
Server Time: 2021-02-27 22:23:54
   
© ALLROUNDER