พิมพ์
หมวด: ITA
ฮิต: 1082

ปฏิทินการปฏิบัติงาน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
20 มีนาคม 2562 ส่ง EB ในความรับผิดชอบ
-EB5,EB6,EB7 รับผิดชอบดำเนินการร่วมกับกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นผู้รายงาน

[ประกาศเรื่อง รายงานการประเมิน ITA ปี 2562 ตัวชี้วัดที่ 2 การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสุขาภิบาลอาหาร (EB5 EB6 และ EB7)]

-EB8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 [ประกาศเรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2562 ฯ]
 -หนังสือขอเผยแพร่ประกาศประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ฯ

-รายงานผลการติดตามการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

-EB10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)
[แผนปฏิบัติราชการประจำปี]
-หนังสือขอเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2562   

[แผนยุทธศาสตร์สุขภาพ จังหวัดสุพรรณบุรี ระยะ 20 ปี ]
-หนังสือขอเผยแพร่เล่มแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ จังหวัดสุพรรณบุรี ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)

-EB11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราขการประจำปี(ที่ผ่านมา)

-ฐานข้อมูลรายงานประจำปี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี (รายงานประจำปี)

-การตรวจราชการและนิเทศงาน (กรณีปกติ) 

-EB12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)
[การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี]

[ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561]
-หนังสือขอเผยแพร่ข้อมูลคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562