วิสัยทัศน์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
เป็นองค์กรบริหารจัดการสุขภาพที่ดี ภาคีเป็นเลิศ ระบบข้อมูลทันสมัย
ใส่ใจเจ้าหน้าที่ คนสุพรรณบุรีมีสุขภาวะ

พันธกิจ

1. สร้างความเข้มแข็งและเชื่อมโยงเครือข่ายสุขภาพทุกระดับ
2. บริหารจัดการระบบบริการ และระบบสนับสนุนด้านสุขภาพ
3. ส่งเสริมวิถีแห่งสุขภาวะ เพื่อลดโรคและปัญหาสุขภาพ

เป้าประสงค์หลัก

อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด ไม่น้อยกว่า 76 ปี

ประเด็นยุทธศาสตร์

1.พัฒนาเครือข่ายสุขภาพให้มีความเข้มแข็งและเชื่มอโยงทุกระดับ
2.พัฒนาระบบบริการและระบบสนับสนุนด้านสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน
3.มุ่งเน้นการพัฒนาสุขภาพทุกกลุ่มวัย

 

 

   

สสจ.สุพรรณบุรี  

S 24371254

นายแพทย์วรงค์  รุ่งเรือง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

   

ผู้ใช้งานปัจจุบัน  

มี 64 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   
© ลิขสิทธิ์ © 2014 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.