พิมพ์
หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์
ฮิต: 864

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร (PA) ประจำปีงบประมาณ 2560ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ปี 2560 (ตุลาคม 2559 - มิถุนายน 2560 : ผลงานสะสม 9 เดือน)