( สำเนา )
ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง สอบราคาจ้างการจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๗-๘ ( ๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล ๒ ชั้น พื้นท่ีใช้สอย ๙๒ ตารางเมตร ท่ี สสอ.สองพี่น้อง
 
             สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างการจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๗-๘ ( ๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล ๒ ชั้น พื้นท่ีใช้สอย ๙๒ ตารางเมตร ท่ี สสอ.สองพี่น้อง ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๖๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสองพี่น้อง ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสองพี่น้อง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสองพี่น้อง ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.spo.go.th/sso/00748/ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๕๕๓๐๒๗๔ ในวันและเวลาราชการ

 


 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(นายประพันธ์ ใยบุญมี)
สาธารณสุขอำเภอสองพี่น้อง
ปฎิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
 


 

 
สำเนาถูกต้อง  
 
(นาง พรพันธ์ คชเดช)  
 นักวิชาการสาธารณสุข  
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘
 โดย นาง พรพันธ์ คชเดช นักวิชาการสาธารณสุข
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2558
 
   
© ลิขสิทธิ์ © 2014 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.